ផ្ទះចុះឈ្មោះ

ការចុះឈ្មោះសិស្ស 

ការ ចុះ ឈ្មោះ កណ្តាល បច្ចុប្បន្ន កំពុង ទទួល យក ការ ណាត់ ជួប ដោយ ផ្ទាល់ ។
ដើម្បីកំណត់កាលវិភាគនៃការណាត់ជួប សូមទូរស័ព្ទមកលេខ៖ 315-368-6960
registration@uticaschools.org

Edward Simpson
អ្នកគ្រប់គ្រង
ទូរស័ព្ទ: 315-368-6047
លេខ ទូរសារ: 315-624-9322
esimpson@uticaschools.org

ផ្ទះលេខ 929 ផ្លូវ យ៉ក
Utica, NY 13502

ម៉ោងនៃប្រតិបត្តិការ៖
ច័ន្ទ - សុក្រ
ម៉ោង 8:30 ព្រឹក - ម៉ោង 4:00 ល្ងាច

សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន

កញ្ចប់ចុះឈ្មោះ 

ការណែនាំចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះចូលរៀន