សាលាមធ្យម JFK

Colin Clark
នាយក
អ្នកសម្របសម្រួល DASA
cclark@uticaschools.org

Andrew Kierpiec
ជំនួយការនាយករង (A-L)
akierpiec@uticaschools.org
315.368.6694

Andrew DeJesus
ជំនួយការនាយក (M-Z)
adejesus@uticaschools.org
315.368.6688

ឡូយកប់ JFK Raider

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងមកដល់

គេហទំព័រ នេះ ផ្តល់ ព័ត៌មាន ដោយ ប្រើ PDF សូម ទស្សនា តំណ នេះ ដើម្បី ទាញ យក កម្មវិធី Adobe Acrobat Reader DC