នាទី

នាទីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអប់រំ

សូមបញ្ជាក់ ថា សេចក្តី ព្រាង នៃ នាទី ប្រជុំ បច្ចុប្បន្ន បំផុត នឹង ត្រូវ បាន បង្ហោះ រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី កាល បរិច្ឆេទ ប្រជុំ។

១១ ឧសភា ២០២៣ នាទី ប្រជុំពិសេស ១ (DRAFT-UNOFFICIAL COPY)

១១ ឧសភា ២០២៣ នាទីប្រជុំពិសេស ២ (DRAFT-UNOFFICIAL COPY)

៩ ឧសភា ២០២៣ នាទីប្រជុំពិសេស ១ (DRAFT-UNOFFICIAL COPY)

៩ ឧសភា ២០២៣ នាទីប្រជុំពិសេស ២ (DRAFT-UNOFFICIAL COPY)

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស April 25, 2023

នាទីប្រជុំទៀងទាត់ April 25, 2023

នាទីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

២៨ មីនា ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស

២៨ មីនា ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់

២៨ កុម្ភៈ ២០២៣ នាទី ប្រជុំ

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

នាទីកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស October 18, 2022

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស October 6, 2022

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំអង្គការ ៥ កក្កដា ២០២២

២៨ មិថុនា។ នាទីប្រជុំឆ្នាំ២០២២

នាទីប្រជុំ ២៤ ឧសភា ២០២២

១៨ ឧសភា ២០២២ លទ្ធផលបោះឆ្នោត

៣ ឧសភា ២០២២ នាទី ប្រជុំ សាធារណ

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២