នាទី

នាទីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអប់រំ

សូមបញ្ជាក់ ថា សេចក្តី ព្រាង នៃ នាទី ប្រជុំ បច្ចុប្បន្ន បំផុត នឹង ត្រូវ បាន បង្ហោះ រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី កាល បរិច្ឆេទ ប្រជុំ។

July 2, 2024 Special Meeting Minutes

July 2, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

July 2, 2024 Code of Conduct Public Hearing Minutes

July 2, 2024 Annual Reorganizational Meeting Minutes

June 20, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session Only)

June 18, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 18, 2024 Public Hearing Meeting Minutes

June 18, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session Only)

June 13, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 11, 2024 Special Meeting Minutes

June 11, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 10, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 5, 2024 Special Meeting Mintues (Executive Session)

May 22, 2024 Special Meeting Minutes (Election Results)

May 22, 2024 Special Meeting Minutes (Acceptance of Election Results)

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ១៥ ឧសភា ២០២៤

១៥ ឧសភា ២០២៤ នាទី ប្រជុំ ទៀង ទាត់

នាទី សវនាការ ថវិកា ៧ ឧសភា ២០២៤

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ៧ ឧសភា ២០២៤

April 16, 2024 នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់ BOCES 

១៥ មេសា ២០២៤ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស (សម័យនីតិប្រតិបត្តិ)

១៥ មេសា ២០២៤ នាទី ប្រជុំ ទៀង ទាត់

២៦ មីនា ២០២៤ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស (សម័យនីតិប្រតិបត្តិ)

២៦ មីនា ២០២៤ នាទី ប្រជុំ ទៀង ទាត់

៥ មីនា ២០២៤ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស (សម័យប្រតិបត្តិ)

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ៥ មីនា ២០២៤

១៣ កុម្ភៈ ២០២៤ នាទី ប្រជុំ ទៀង ទាត់

១៣ កុម្ភៈ ២០២៤ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស (សម័យនីតិប្រតិបត្តិ)

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ២៣ មករា ២០២៤ (សម័យប្រតិបត្តិ)

២៣ មករា ២០២៤ នាទី ប្រជុំ ទៀង ទាត់

១៩ ធ្នូ ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស (សម័យនីតិប្រតិបត្តិ)

ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ នាទី ប្រជុំ ទៀងទាត់

November 27, 2023 នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស (សម័យប្រតិបត្តិ)

២៧ វិច្ឆិកា ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស

២១ វិច្ឆិកា ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស(សម័យនីតិប្រតិបត្តិ)

២១ វិច្ឆិកា ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស

១៤ វិច្ឆិកា ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស

១៤ វិច្ឆិកា ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស (សម័យនីតិប្រតិបត្តិ)

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ 

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស October 24, 2023

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស October 24, 2023 (Executive Session)

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស October 17, 2023

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស October 10, 2023

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ១០ តុលា ២០២៣ (សម័យប្រតិបត្តិ)

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស September 26, 2023

២៦ កញ្ញា ២០២៣ នាទី ប្រជុំ ទៀង ទាត់

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស (សម័យនីតិប្រតិបត្តិ)

August 22, 2023 UCSD សង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានផែនការរៀនពីចម្ងាយ

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

២២ សីហា ២០២៣ នាទី ប្រជុំ ទៀង ទាត់

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ១៤ សីហា ២០២៣

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស August 8, 2023

July 25, 2023 - កិច្ចសន្យាសម្រាប់ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន 23-24 សាធារណៈ

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ២៥ កក្កដា ២០២៣

July 25, 2023 នាទីកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់

នាទីកិច្ចប្រជុំអង្គការ ៦ កក្កដា ២០២៣

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ៣០ មិថុនា ២០២៣

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស June 27, 2023

នាទីកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំ ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស June 22, 2023

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ២៣ ឧសភា ២០២៣

២៣ ឧសភា ២០២៣ នាទី ប្រជុំ ទៀង ទាត់

១៧ ឧសភា ២០២៣ លទ្ធផលបោះឆ្នោត

១១ ឧសភា ២០២៣ នាទី ប្រជុំពិសេស ១

នាទីប្រជុំពិសេស ១១ ឧសភា ២០២៣

នាទីប្រជុំពិសេស ៩ ឧសភា ២០២៣

នាទីប្រជុំពិសេស ៩ ឧសភា ២០២៣

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស April 25, 2023

នាទីប្រជុំទៀងទាត់ April 25, 2023

នាទីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

២៨ មីនា ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស

២៨ មីនា ២០២៣ នាទីកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់

២៨ កុម្ភៈ ២០២៣ នាទី ប្រជុំ

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

នាទីកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស October 18, 2022

នាទីកិច្ចប្រជុំពិសេស October 6, 2022

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំអង្គការ ៥ កក្កដា ២០២២

២៨ មិថុនា។ នាទីប្រជុំឆ្នាំ២០២២

នាទីប្រជុំ ២៤ ឧសភា ២០២២

១៨ ឧសភា ២០២២ លទ្ធផលបោះឆ្នោត

៣ ឧសភា ២០២២ នាទី ប្រជុំ សាធារណ

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

នាទីកិច្ចប្រជុំ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

នាទីប្រជុំថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២