• ផ្ទះ
  • គោលការណ៍ភាពឯកជន

គោលនយោបាយភាពឯកជននៃគេហទំព័រសាលារៀន Utica City

តើ យើង ប្រមូល ព័ត៌មាន អ្វី ខ្លះ?

យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង, subscribe to our newsletter, ឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទង់មតិឬបំពេញសំណុំបែបបទ។

នៅពេលចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង, តាមសមរម្យ, អ្នកអាចនឹងត្រូវបានស្នើសុំដើម្បីបញ្ចូលរបស់អ្នក: ឈ្មោះ, អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល, អាសយដ្ឋានសំបុត្រ, លេខទូរស័ព្ទឬព័ត៌មានប័ណ្ណឥណទាន. ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ អ្នក អាច ទៅ មើល គេហទំព័រ របស់ យើង ដោយ មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ ។

តើ យើង ប្រើ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក សម្រាប់ អ្វី ខ្លះ ?

ព័ត៌មាន ណា មួយ ដែល យើង ប្រមូល ពី អ្នក អាច ត្រូវ បាន ប្រើ តាម វិធី មួយ ដូច ខាង ក្រោម៖

  • ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ បទពិសោធន៍ របស់ អ្នក ផ្ទាល់ ខ្លួន (ព័ត៌មាន របស់ អ្នក ជួយ យើង ឲ្យ ឆ្លើយ តប កាន់ តែ ប្រសើរ ទៅ នឹង តម្រូវ ការ របស់ បុគ្គល របស់ អ្នក)
  • ដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង (យើងខិតខំបន្តបង្កើនការផ្ដល់ជូនគេហទំព័ររបស់យើងដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មាននិងមតិយោបល់ដែលយើងទទួលបានពីអ្នក)
  • ដើម្បី ផ្ញើ អ៊ីមែល កំឡុង ពេល (អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល ដែល អ្នក ផ្ដល់ សម្រាប់ ដំណើរការ តម្រៀប នឹង ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ផ្ញើ ព័ត៌មាន និង ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព ដែល អ្នក បាន ស្នើ សុំ ) ។
  • ប្រសិន បើ អ្នក សម្រេច ចិត្ត ជ្រើស រើស ចូល ទៅ ក្នុង បញ្ជី សំបុត្រ របស់ យើង អ្នក នឹង ទទួល បាន អ៊ីមែល ដែល អាច រួម បញ្ចូល ព័ត៌មាន ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព ផលិតផល ឬ ព័ត៌មាន សេវា ដែល ទាក់ទង ។ល។

ចំណាំ៖ បើ នៅ ពេល ណា ក៏ ដោយ អ្នក ចង់ បាន ការ Unsubscribe ពី ការ ទទួល អ៊ីមែល នា ពេល អនាគត យើង រួម បញ្ចូល ការ ណែនាំ លម្អិត ពី Unsubscribe នៅ ផ្នែក ខាង ក្រោម នៃ អ៊ីមែល នីមួយៗ។

តើ យើង ការពារ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក យ៉ាង ដូចម្ដេច ?

យើង អនុវត្ត វិធានការ សុវត្ថិភាព ផ្សេងៗ ដើម្បី រក្សា សុវត្ថិភាព នៃ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក នៅ ពេល ដែល អ្នក ដាក់ បញ្ជា ឬ ចូល ទៅ កាន់ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ។

យើងផ្តល់ជូននូវការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបម្រើដែលមានសុវត្ថិភាព។ រាល់ព័ត៌មានដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយភាពងាយយល់/ឥណទានត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Secure Socket Layer (SSL) បន្ទាប់មកត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អ្នកផ្តល់លិខិតបង់ប្រាក់របស់យើងតែអាចដំណើរការបានដោយអ្នកដែលបានអនុញ្ញាតដោយសិទ្ធិចូលដំណើរការពិសេសទៅប្រព័ន្ធបែបនេះហើយត្រូវបានទាមទារដើម្បីរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់។

បន្ទាប់ពីមានការជួញដូរ, ព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នក (ប័ណ្ណឥណទាន, ចំនួនសុវត្ថិភាពសង្គម, ហិរញ្ញវត្ថុ,ល.) នឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើឯកសាររយៈពេលជាង 60 ថ្ងៃឡើយ។

តើ យើង ប្រើ ខូគី ដែរ ឬ ទេ ?

បាទ /ចាស (Cookies គឺជាឯកសារតូចៗដែលគេហទំព័រឬសេវារបស់វាផ្ទេរទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក hard drive តាមរយៈ Web browser របស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យ) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័រឬប្រព័ន្ធផ្ដល់សេវាកម្មដើម្បីទទួលស្គាល់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនិងចាប់យកនិងចងចាំព័ត៌មានជាក់លាក់

យើង ប្រើ ខូគី ដើម្បី យល់ និង រក្សា ទុក ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត របស់ អ្នក សម្រាប់ ការ ទស្សនា នា ពេល អនាគត និង ចង ក្រង ទិន្នន័យ សរុប អំពី ចរាចរណ៍ តំបន់ បណ្ដាញ និង អន្តរកម្ម តំបន់ ដើម្បី យើង អាច ផ្តល់ នូវ បទ ពិសោធន៍ និង ឧបករណ៍ តំបន់ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ ពេល អនាគត ។ យើង អាច ចុះ កិច្ច សន្យា ជាមួយ អ្នក ផ្តល់ សេវា ភាគី ទី បី ដើម្បី ជួយ យើង ក្នុង ការ យល់ ដឹង កាន់ តែ ប្រសើរ អំពី ភ្ញៀវ គេហទំព័រ របស់ យើង ។ អ្នក ផ្តល់ សេវា ទាំង នេះ មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ប្រើ ព័ត៌មាន ដែល បាន ប្រមូល ជំនួស យើង ទេ លើក លែង តែ ដើម្បី ជួយ យើង ឲ្យ ធ្វើ និង ធ្វើ ឲ្យ អាជីវកម្ម របស់ យើង ប្រសើរ ឡើង ។

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តអ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីមានកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកព្រមានអ្នករាល់ពេលដែលខូឃីត្រូវបានផ្ញើឬអ្នកអាចជ្រើសរើសបិទខូឃីទាំងអស់តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ដូច វែបសាយត៍ ភាគ ច្រើន ដែរ ប្រសិន បើ អ្នក បិទ ខូគី របស់ អ្នក សេវា មួយ ចំនួន របស់ យើង ប្រហែល ជា មិន ដំណើរ ការ បាន ត្រឹម ត្រូវ ទេ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ អ្នក នៅ តែ អាច ដាក់ បញ្ជា ដោយ ទាក់ ទង សេវា អតិថិ ជន ។

តើ យើង បង្ហាញ ព័ត៌មាន ណា មួយ ទៅ ភាគី ខាង ក្រៅ ដែរ ឬ ទេ ?

យើង មិន លក់ ពាណិជ្ជ កម្ម ឬ ការ ផ្ទេរ ទៅ ភាគី ខាង ក្រៅ ដែល អ្នក អាច កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ដោយ ផ្ទាល់ នោះ ទេ ។ នេះ មិន រួម បញ្ចូល ភាគី ទី បី ដែល គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត ដែល ជួយ យើង ក្នុង ការ ប្រតិបត្តិ វែបសាយត៍ របស់ យើង ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម របស់ យើង ឬ ផ្តល់ សេវា ដល់ អ្នក ដរាប ណា ភាគី ទាំង នោះ យល់ ព្រម រក្សា ព័ត៌មាន នេះ ជា សម្ងាត់ ។ យើង ក៏ អាច បញ្ចេញ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក ផង ដែរ នៅ ពេល ដែល យើង ជឿ ថា ការ ដោះលែង គឺ សមរម្យ ដើម្បី អនុវត្ត តាម ច្បាប់ អនុវត្ត គោល នយោបាយ តំបន់ របស់ យើង ឬ ការពារ សិទ្ធិ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ឬ សុវត្ថិភាព របស់ យើង។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ព័ត៌មាន ភ្ញៀវ ដែល មិន អាច ស្គាល់ បាន ដោយ ផ្ទាល់ អាច ត្រូវ បាន ផ្តល់ ទៅ ភាគី ផ្សេង ទៀត សម្រាប់ ទី ផ្សារ ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ឬ ការ ប្រើប្រាស់ ផ្សេង ទៀត ។

តំណភាគីទីបី

ជួនកាល តាម ការ វិនិច្ឆ័យ របស់ យើង យើង អាច រួម បញ្ចូល ឬ ផ្តល់ តំណ ទី បី នៅ លើ គេហទំព័រ របស់ យើង ។ គេហទំព័រ របស់ ភាគី ទី បី ទាំង នេះ មាន គោល នយោបាយ ឯក ជន ដាច់ ដោយ ឡែក និង ឯក រាជ្យ ។ ដូច្នេះ យើង គ្មាន ទំនួល ខុស ត្រូវ ឬ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ មាតិកា និង សកម្ម ភាព នៃ គេហទំព័រ ដែល ភ្ជាប់ ទាំង នេះ ទេ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ យើង ព្យាយាម ការពារ ភាព ស្មោះ ត្រង់ នៃ គេហទំព័រ របស់ យើង ហើយ ស្វាគមន៍ មតិ យោបល់ ណា មួយ អំពី គេហទំព័រ ទាំង នេះ ។

ច្បាប់ការពារភាពឯកជនលើបណ្តាញ

យើង អនុលោម តាម តម្រូវ ការ របស់ COPPA ( ច្បាប់ ការពារ ភាព ឯក ជន តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត កុមារ ) យើង មិន ប្រមូល ព័ត៌មាន ពី នរណា ម្នាក់ ដែល មាន អាយុ ក្រោម 13 ឆ្នាំ នោះ ទេ ។ គេហទំព័រ ផលិតផល និង សេវាកម្ម របស់ យើង ទាំងអស់ គ្នា ត្រូវ បាន ណែនាំ ដល់ មនុស្ស ដែល មាន អាយុ យ៉ាង ហោច ណាស់ ១៣ ឆ្នាំ ឬ ច្រើន ជាង នេះ។

គោលនយោបាយភាពឯកជនលើបណ្តាញមានតែ

គោល នយោបាយ ភាព ឯក ជន លើ ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត នេះ អនុវត្ត តែ ចំពោះ ព័ត៌មាន ដែល បាន ប្រមូល តាម រយៈ វែបសាយត៍ របស់ យើង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន ទៅ លើ ព័ត៌មាន ដែល បាន ប្រមូល នៅ ក្រៅ បណ្តាញ នោះ ទេ ។

ការយល់ព្រមរបស់អ្នក

ដោយ ប្រើ គេហទំព័រ របស់ យើង អ្នក យល់ ព្រម ចំពោះ គោលការណ៍ ឯកជន របស់ គេហទំព័រ របស់ យើង ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើង

ប្រសិន បើ យើង សម្រេច ចិត្ត ផ្លាស់ ប្តូរ គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន របស់ យើង យើង នឹង បង្ហោះ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទាំង នោះ នៅ លើ ទំព័រ នេះ និង /ឬ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព កាល បរិច្ឆេទ កែប្រែ គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន ខាង ក្រោម នេះ ។

គោលនយោបាយនេះត្រូវបានកែប្រែចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២។

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើមានសំណួរណាមួយទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយឯកជនភាពនេះ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ