អត្តពលិក

វីនសិន ភើរ៉ូតា

នាយកផ្នែកអប់រំកាយសម្បទា និងអត្តពលិក
(315) 368-6950
vperrotta@uticaschools.org

Dave Minicozzi

អ្នកគ្រប់គ្រងកីឡា (JFK/Donovan)
(315) 368-6684
dminicozzi@uticaschools.org

Jason Anguish

អ្នកចាត់ការ អត្តពលិក (Proctor) janguish@uticaschools.org