បឋម សិក្សា Conkling

លោកស្រី Heather Galinski
នាយក
អ្នកសម្របសម្រួល DASA
hgalinski@uticaschools.org
ការិយាល័យមេ: 315-368-6815
ទូរសារ: 315-724-7242
គិលានុបដ្ឋាយិកា៖ Dragica Dzinic:
315-368-6503 

ព័ត៌មាន & សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ឆែកមើល ព្រះរាជអាជ្ញារង, មតិយោបល់របស់អ្នកបានស្នើសុំ សាលាក្រុង Utica ហែក...

តើ អ្នក ដឹង ទេ ថា បណ្ឌិត ឃីង មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ ការ អប់រំ ដែរ ឬ ទេ ? កើតនៅឆ្នាំ ១៩២៩ លោកបណ្ឌិត ...

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងមកដល់

គេហទំព័រ នេះ ផ្តល់ ព័ត៌មាន ដោយ ប្រើ PDF សូម ទស្សនា តំណ នេះ ដើម្បី ទាញ យក កម្មវិធី Adobe Acrobat Reader DC