សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការិយាល័យកម្មវិធីសិក្សា និងសេចក្តីណែនាំ

នាយឧត្ដមសេនីយ៍ឯក វឌ្ឍនៈ

ស្ទីវិន ហ្វាលឈី

ជំនួយការផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ការណែនាំ និងការវាយតម្លៃ
P 315-792-2228/2238 F 315-792-2285

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត ផ្តល់ នូវ ការ អប់រំ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ស្តង់ដារ ស្មើ ភាព ដល់ សិស្ស គ្រប់ រូប ដើម្បី ធានា ថា ពួក គេ ត្រៀម ខ្លួន ដើម្បី ទទួល បាន ជោគ ជ័យ នៅ ក្នុង ពិភព ក្រោយ បរិញ្ញាបត្រ ។ អង្គ ភាព Curricular នៅ កម្រិត នីមួយ ៗ ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី គាំទ្រ ការ ណែ នាំ នៅ ក្នុង ស្តង់ដារ ការ រៀន សូត្រ រដ្ឋ ញូវ យ៉ក ដែល សម ស្រប និង ពាក់ ព័ន្ធ ។

កម្មវិធីសិក្សា និង ការណែនាំ

ទំនាក់ទំនង៖

Ashley Parzych
លេខាធិការដ្ឋាន ជំនួយការ សេនាធិការ បណ្ដុះបណ្ដាល សេចក្តីណែនាំ និង ការវាយតម្លៃ
315-792-2255

Sara Herbert 
Office Specialist
315-368-6024

Erica Schoff
នាយកផ្នែកអាជីព និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស
315-368-6042

Michelle A. Hall
CTE Administrator of Curriculum and Academic Support

Rachel Daughtry
អ្នកសម្របសម្រួលដៃគូដែលមានមូលដ្ឋានមហាវិទ្យាល័យ/សហគមន៍

វីនសិន ភើរ៉ូតា
នាយក អត្តពលិក
315-368-6950

ផាមេឡា Smoulcey
អ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអប់រំពិសេស
315-792-2286

ដេវីដ ខ្លា ឃ្មុំ
អ្នកឯកទេសផ្នែកកម្មវិធីសិក្សា
315-792-2261

ស្រ៊ុន អេហ្គីសៀន
អ្នកសម្របសម្រួល ស្រុក ENL
315-368-6819

ឆាលី ហ៊ីត
រដ្ឋបាល មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ ស្រុក
315-368-6005