បណ្ឌិត ខាតលីន ដាវីស

ព្រះរាជអាជ្ញារងអន្តរក្រសួងនៃសាលា
ការិយាល័យ: 315.792.2222

 

Carol Connelly
១. លេខា ធិការ ធិការ យ្យការ
(315) 792-2222
(315) 792-2209 [fax]
cconnelly@uticaschools.org

Danielle Giovinazzo
លេខា ធិការ នៃ សេនាធិការ ធិការ សេនាធិការ ធិការ
(315) 792-2201
(315) 792-2200 [fax]
dgiovinazzo@uticaschools.org

ម៉ៃឃ៍ ប្រ៊ីហ្គាណូ
មន្ត្រី អធិការរង លឺ
(315) 792-2201
(315) 792-2209 [fax]

សារលិខិតរបស់នាយរង

គ្រួសារ និង សិស្ស ជាទី ស្រឡាញ់ ៖

ខ្ញុំ ចង់ ស្វាគមន៍ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ត្រឡប់ មក វិញ បន្ទាប់ ពី រដូវ ក្តៅ មួយ ដែល សង្ឃឹម ថា នឹង ផ្តល់ ពេល វេលា ដល់ អ្នក ដើម្បី បង់ ថ្លៃ ឡើង វិញ និង រីករាយ នឹង ក្រុម គ្រួសារ និង មិត្តភក្តិ ។  វា គឺ ដោយ មាន កិត្តិ យស ដ៏ អស្ចារ្យ ដែល ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ដំណើរ ជាមួយ កូនៗ របស់ អ្នក នៅ ឆ្នាំ សិក្សា នេះ ។ ការ ផ្តោត របស់ ខ្ញុំ គឺ ទៅ លើ សិស្ស និង ការ រៀន ជាមួយ កុមារ ដែល ជា ចំណុច កណ្តាល នៃ ការ សម្រេច ចិត្ត ទាំង អស់ របស់ ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ ដឹង ថា ស្រុក នេះ ត្រូវ បាន ប្រឈម មុខ នឹង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ក្នុង ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ក្នុង រយៈ ពេល ពីរ បី ឆ្នាំ កន្លង មក នេះ ។ វា សំខាន់ សម្រាប់ អ្នក ដែល ដឹង ថា ខ្ញុំ បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត យ៉ាង ពេញលេញ ចំពោះ សាលា ក្រុង យូទីកា នៅ ឆ្នាំ សិក្សា នេះ ។

បុគ្គលិក របស់ យើង បាន ចំណាយ ពេល ជា ច្រើន ម៉ោង ក្នុង ការ រៀប ចំ ផែនការ និង ចូល រួម ការ ហ្វឹក ហាត់ នៅ រដូវ ក្តៅ នេះ ។ ពួក គេ បាន ធ្វើ ការ ដោយ មិន នឿយហត់ ដើម្បី ឲ្យ អគារ របស់ យើង ត្រៀម ខ្លួន ជា ស្រេច ដើម្បី បើក ចំហ សម្រាប់ សិស្ស ។ វា ជា គោលដៅ របស់ យើង ក្នុង ការ ផ្ដល់ ការ អប់រំ ដែល មាន គុណភាព ដល់ សិស្ស របស់ យើង ដើម្បី ពួកគេ អាច សម្រេច គោលដៅ របស់ ពួកគេ ក្នុង ជីវិត ។ ដើម្បី ធានា ថា រឿង នេះ កើត ឡើង បុគ្គលិក របស់ យើង នៅ តែ បន្ត ធ្វើ ការ សហ ការ គ្នា និង មើល កុមារ ទាំង មូល នៅ ពេល ដែល ពួក គេ គ្រោង ទុក ។    

ការ អប់រំ របស់ សិស្ស យើង គឺ សំខាន់ ចំពោះ យើង ទាំងអស់ គ្នា ។ រួមគ្នា យើង ត្រូវ សហការ គ្នា និង ប្រើប្រាស់ ទេពកោសល្យ និង ធនធាន របស់ យើង ក្នុង សហគមន៍ ដើម្បី ឈាន ទៅ ដល់ សិស្ស គ្រប់ រូប ។ ខែ មុន នេះ ខ្ញុំ បាន ជួប ជាមួយ សមាជិក សហគមន៍ ដើម្បី យល់ ពី ធនធាន ដែល មាន នៅ រដ្ឋ យូទីកា ដើម្បី យើង អាច រៀន ពី របៀប ធ្វើ ជា ដៃ គូ និង ធ្វើ ឲ្យ កម្ម វិធី របស់ យើង មាន ភាព ចម្រុង ចម្រើន ។   

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគឺសំខាន់រវាងសាលានិងសហគមន៍។ ជា រៀង រាល់ សប្តាហ៍ អ្នក នឹង ទទួល បាន សារ មួយ ពី ខ្ញុំ នៅ រសៀល ថ្ងៃ សុក្រ ដោយ បង្ហាញ ពី សមិទ្ធ ផល របស់ សិស្ស របស់ យើង ។ លើស ពី នេះ ទៀត អ្នក នឹង ឃើញ ព័ត៌មាន ប្រចាំ ត្រី មាស ពី ការិយាល័យ របស់ ខ្ញុំ ។ ស្រុក នេះ នឹង អនុវត្ត ការ ប្រាស្រ័យ ទាក់ទង រវាង ផ្ទះ និង សាលា។     

ខ្ញុំ ទន្ទឹង រង់ចាំ ធ្វើ ការ ជាមួយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ហើយ ខ្ញុំ មាន ចិត្ត រំភើប ដែល បាន ឲ្យ កូន របស់ អ្នក ត្រលប់ មក ថែ រក្សា យើង វិញ អំឡុង ពេល ថ្ងៃ សិក្សា ។  វា សំខាន់ សម្រាប់ ខ្ញុំ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ឆ្នាំ នេះ អស្ចារ្យ សម្រាប់ សិស្ស គ្រប់ រូប ។ ស្រទាប់ នៃ ការ គាំទ្រ និង ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ នឹង បន្ត មាន ដើម្បី ធានា ថា កុមារ គ្រប់ រូប មាន ការ ចុះ ចត ទន់ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ចូល រៀន នៅ សាលា ថ្ងៃ ទី 7 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 ។

ស្មោះត្រង់,

បណ្ឌិត ខាតលីន ដាវីស

ព្រះរាជអាជ្ញារងអន្តរក្រសួង