ព័ត៌មានឆ្នោត

ការរត់ប្រណាំងសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលា

កន្លែងដែលត្រូវបោះឆ្នោត

តើ ខ្ញុំ បាន ចុះ ឈ្មោះ ឬ ទេ ?

បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ទួលស្ការ អាចយកព័ត៌មាន និងដាក់ ញត្តិ នៅការិយាល័យប្រឹក្សាភិបាល នៃសាលាខេត្ត Utica City អគាររដ្ឋបាលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ ៩២៩ វិថី Utica, NY 13502 ចន្លោះម៉ោង ៨:០០ អ.ម និងម៉ោង ៤:០០ នាទីរសៀល ការចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤។

តាមលំដាប់នៃគណៈកម្មាធិការអប់រំ
ខាត់ ហូច ក្លៀក ក្តារខៀន
អគាររដ្ឋបាល
ផ្ទះលេខ 929 ផ្លូវ យ៉ក
សង្កាត់សាលាក្រុង Utica, Utica, NY 13502