អគារ & ទីធ្លា

Michael Ferraro

នាយការិយាល័យប្រតិបត្តិការ
(315) 792-2231
(315) 792-2260 [fax]
mferraro@uticaschools.org

Tiffany A. សេវាកម្ម
លេខា ធិការ នៃ នាយ សេនាធិការ
(315) 368-6840
(315) 792-2260 [fax]
taservice@uticaschools.org

ម៉ាក Paciello
ការថែទាំ Foreman
mpaciello@uticaschools.org

Dan Post
អាណាព្យាបាល Foreman
dpost@uticaschools.org

Alex Fiorenza
Account Clerk
afiorenza@uticaschools.org