អគារ & ទីធ្លា

Michael Ferraro

នាយការិយាល័យប្រតិបត្តិការ
(៣១៥) ៧៩២-២២៣១ [ការិយាល័យ]
(315) 792-2260 [fax]
អ៊ីម៉ែល: mferraro@uticaschools.org

Tiffany A. សេវាកម្ម

លេខា ធិការ នៃ នាយ សេនាធិការ
(315) 368-6840 [office]
(315) 792-2260 [fax]
អ៊ីម៉ែល: taservice@uticaschools.org

Erica Molina

មន្ត្រីគណនេយ្យ
(315) 368-6849 [office]
(315) 792-2270 [fax]
អ៊ីម៉ែល: emolina@uticaschools.org

ម៉ាក Paciello

ការថែទាំ Foreman
អ៊ីម៉ែល: mpaciello@uticaschools.org

Dan Post

អាណាព្យាបាល Foreman
អ៊ីម៉ែល: dpost@uticaschools.org