សេវាកម្មម្ហូបអាហារ

The Food Service Department is looking forward to the 2024-2025 school year and continuing its mission to provide the students in our community with nutritious and delicious meals. The monthly breakfast, lunch and snack menus are reviewed by multiple members of the Food Service team including our Registered Dietitian to ensure that we are providing the proper nutrients, calories and a variety of fruits and vegetables. All of the menu items provided follow the USDA federal guidelines of the National School Breakfast and Lunch Programs. Under these regulations, our program provides the required components including whole grains, fruits, vegetables, milk, and lean protein. All food items are whole grain and fiber rich, lower in sodium and saturated fat. Our district is part of the Community Eligibility Provision, under which all students receive a reimbursable breakfast, lunch and snack free of charge.

សម្រាប់ ព័ត៌មាន អំពី ច្បាប់ ស្តី ពី កុមារ ឃ្លាន សុខភាព ឆ្នាំ ២០១០ ឬ ព័ត៌មាន ជីវជាតិ ដែល អ្នក អាច ចូល ទស្សនា គេហទំព័រ USDA នៅ www.usda.gov 

Utica Food Service បញ្ចេញមតិ

Utica City School Food Service កំពុង ខិតខំ បម្រើ អាហារ ឆ្ងាញ់ ឆ្ងាញ់ ឆ្ងាញ់ ពិសា និង ពិសា អាហារ ដល់ សិស្ស នៅ ស្រុក យើង តែ យើង ចង់ ដឹង ពី របៀប ដែល យើង អាច ធ្វើ បាន ប្រសើរ ជាង នេះ ! សូម ចំណាយ ពេល ពីរ បី នាទី ដើម្បី បំពេញ ការ ស្ទង់ មតិ នេះ ហើយ ដាក់ ជូន រូបមន្ត បន្លែ ដែល អ្នក ចូល ចិត្ត ដើម្បី មាន ឱកាស ឲ្យ រូប មន្ត របស់ អ្នក មាន លក្ខណៈ ពិសេស នៅ លើ ម៉ឺនុយ អាហារ ថ្ងៃ ត្រង់ របស់ យូទីកា CSD !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpRzGEKvIops5gWrUk3rRtngFaBUg6ASYjFTM7pOYFYoiz0Q/viewform

សិស្ស, អាណាព្យាបាល/ អាណាព្យាបាល, អាហារូបករណ៍ និងបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់ការស្ទង់មតិនេះ.

ការផ្តល់សិទ្ធិសហគមន៍ (CEP)

ស្រុក នេះ ត្រូវ បាន អនុម័ត សំរាប់ ការ ផ្តល់ សិទ្ធិ សហគមន៍ ( CEP ) ។

នេះ មាន ន័យ ថា សិស្ស គ្រប់ រូប អាច ទទួល ទាន អាហារ ពេល ព្រឹក ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ និង អាហារ ថ្ងៃ ត្រង់ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ។

ប្រកាសអំពីភាពមាននៃទម្រង់ mySchoolBucks

ទាញយកទម្រង់នៅទីនេះ។

ទំនាក់ទំនង

Hayley Mielnicki
នាយកសេវាកម្មម្ហូបអាហារ
(315) 368-6858
hmielnicki@uticaschools.org

អានតូនី ហ្វាម៉ូឡារ៉ូ
ជំនួយការអគ្គនាយកនៃសេវាកម្មម្ហូបអាហារ
(315) 368-6831
afamolaro@uticaschools.org

Jeff Daniels
ជំនួយ ការ នាយក អាហារ ថ្ងៃ ត្រង់
(315) 368-6821

jdaniels@uticaschools.org

Lisa Connors
អ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ
(315) 368-6828
 

អេលីហ្សាប៊ែត ឡេអន-ណតម៉ាត
បព្វជិត
(315) 368-6822
enormat@uticaschools.org

Michael Ferraro
នាយការិយាល័យប្រតិបត្តិការ
(៣១៥) ៧៩២-២២៣១ [ការិយាល័យ]
(315) 792-2260 [fax]
mferraro@uticaschools.org