បឋមសិក្សា កូឡុំបាស់

លោកស្រី Elizabeth Gerling
នាយក
អ្នកសម្របសម្រួល DASA
egerling@uticaschools.org
ការិយាល័យមេ: 315.368.6520
មេ ហ្វាក់: 315.792.2014

ព័ត៌មាន & សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

To Our Utica City School District Community, As we near the end of another school ye...

ឆែកមើល ព្រះរាជអាជ្ញារង, មតិយោបល់របស់អ្នកបានស្នើសុំ សាលាក្រុង Utica ហែក...

អ្នកស្រី Melissa Evolo គ្រូបង្រៀន ផ្នែក អប់រំ ពិសេស នៅ សាលាបឋមសិក្សា កូឡុំបាស់ ជា អ្នក គោរព ...

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងមកដល់

គេហទំព័រ នេះ ផ្តល់ ព័ត៌មាន ដោយ ប្រើ PDF សូម ទស្សនា តំណ នេះ ដើម្បី ទាញ យក កម្មវិធី Adobe Acrobat Reader DC