បឋមសិក្សា កូឡុំបាស់

លោកស្រី Elizabeth Gerling
នាយក
អ្នកសម្របសម្រួល DASA
egerling@uticaschools.org
ការិយាល័យមេ: 315.368.6520
មេ ហ្វាក់: 315.792.2014

ព័ត៌មាន & សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

តើ អ្នក ដឹង ទេ ថា បណ្ឌិត ឃីង មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ ការ អប់រំ ដែរ ឬ ទេ ? កើតនៅឆ្នាំ ១៩២៩ លោកបណ្ឌិត ...

ពានរង្វាន់ បុគ្គលិក អ.ស.ប. សម្រាប់ ខែមករា ពី សាលា កូឡុំបាស់ ៖ អ្នក អប់រំ ខែ កញ្ញា ស...

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងមកដល់

យើង សូម អភ័យ ទោស គ្មាន ព្រឹត្តិការណ៍ ណា មួយ ត្រូវ បាន រក ឃើញ សម្រាប់ ប្រតិទិន នេះ ទេ ។

គេហទំព័រ នេះ ផ្តល់ ព័ត៌មាន ដោយ ប្រើ PDF សូម ទស្សនា តំណ នេះ ដើម្បី ទាញ យក កម្មវិធី Adobe Acrobat Reader DC