សាលាមធ្យមដូនពេញ

នាយក: Ann Marie Palladino
DASA និង អ្នកសម្របសម្រួល COVID-19
apalladino@uticaschools.org
លេខមេ: 315.368.6541
លេខ Fax: 315-792-2077
៣១៥-៣៦៨-៦៥៤៧
គិលានុបដ្ឋាយិកា: 315-368-6552
ជំនួយការនាយក (A-L): 315-368-6555
ទីប្រឹក្សា (A-L): 315-368-6553
ជំនួយការនាយក (M-Z): 315-368-6544
ទីប្រឹក្សា (M-Z): 315-368-6554
៤. អាណាព្យាបាល Liaison: 315-368-4308

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងមកដល់

គេហទំព័រ នេះ ផ្តល់ ព័ត៌មាន ដោយ ប្រើ PDF សូម ទស្សនា តំណ នេះ ដើម្បី ទាញ យក កម្មវិធី Adobe Acrobat Reader DC