អាជីវកម្ម និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ហេតឺ ម៉ូវរ៉ាត

នាយក ប្រតិបត្តិ អាជីវកម្ម សាលា
(315) 792-2225
(315) 792-2299 [fax]

Documents

ទំនាក់ទំនង

លីន ស៊ីមសាន់
លេខាធិការ នៃ ស្ថាប័ន នីតិ ប្រតិបត្តិ អាជីវកម្ម សាលា
(315) 792-2225

ចូអាន ជីអូតូ
ភ្នាក់ងារទិញ

(315) 792-2210

Iain Conley
Treasurer

(315) 792-2240

Nicole Ferraro
អ្នក បោស សំអាត សៀវភៅ ជាន់ ខ្ពស់

(315) 792-2234

Gina M. Chambrone
មន្ត្រីគណនេយ្យ

(315) 792-2244

Kimiko Thomas
ប្រាក់បៀវត្សរ៍

(315) 792-2220

Karen Kempf
ប្រាក់បៀវត្សរ៍
(315) 792-2220