អាជីវកម្ម និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ហេតឺ ម៉ូវរ៉ាត

នាយការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ
(315) 792-2225
(315) 792-2299 [fax]

ទំនាក់ទំនង

ទំនេរ
លេខា ធិការ ធិការ ហិរញ្ញវតថុ
(315) 792-2225

ចូអាន ជីអូតូ
ភ្នាក់ងារទិញ
(315) 792-2210

Haylee Lallier
ហិរញ្ញិក
(315) 792-2240

Nicole Ferraro
អ្នក បោស សំអាត សៀវភៅ ជាន់ ខ្ពស់
(315) 792-2234

ទំនេរ
មន្ត្រីគណនេយ្យ
(315) 792-2244

Sara McCambley
គណនេយ្យ Clerk/Payroll
(315) 368-6024

Kimiko Thomas
ប្រាក់បៀវត្សរ៍
(315) 792-2220