ប្រតិទិន ស្រុក សាលា ក្រុង យូទីកា

ជ្រើស ប្រតិទិន បន្ថែម ដើម្បី បង្ហាញ ព្រឹត្តិការណ៍ របស់ ពួកគេ ៖
ប្រតិទិនដែលបានជ្រើសរើស (ចុចដើម្បី deselect):

ខែមិថុនា 2024 Jun 2024

ជ្រើស ប្រតិទិន ៖
ថ្ងៃអាទិត្យ
ថ្ងៃចន្ទ
ថ្ងៃអង្គារ
ថ្ងៃពុធ
ថ្ងៃព្រស្បតិ៍
ថ្ងៃសុក្រ
ថ្ងៃសៅរ៍
1

ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 1 ខែ មិថុនា

2

ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 2 ខែ មិថុនា

3

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ៣ ខែ មិថុនា

4

៤ មិថុនា ថ្ងៃអង្គារ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ការប្រឡង Regents

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ៤ មិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ ទាំង អស់

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

District-Wide 5th & 6th Grade Track Meet

Tuesday, June 4 @ 9:00 am - 11:30 am

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

5

៥ មិថុនា ថ្ងៃពុធ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

កិច្ចប្រជុំ ពិសេស របស់ គណៈកម្មាធិការ អប់រំ

Wednesday, June 5 @ 4:30 pm - 7:30 pm

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

6

៦ មិថុនា ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍

7

៧ មិថុនា ថ្ងៃសុក្រ

8

ថ្ងៃ ៨ មិថុនា ថ្ងៃ សៅរ៍

9

៩ មិថុនា ថ្ងៃអាទិត្យ

10

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១០ ខែ មិថុនា

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

កិច្ចប្រជុំ ពិសេស របស់ គណៈកម្មាធិការ អប់រំ

Monday, June 10 @ 12:00 pm - 5:30 pm

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

11

១១ មិថុនា ថ្ងៃអង្គារ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

Shavout ចាប់ផ្តើម

ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

កិច្ចប្រជុំ ពិសេស របស់ គណៈកម្មាធិការ អប់រំ

Tuesday, June 11 @ 5:00 pm - 7:00 pm

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

12

១២ មិថុនា ថ្ងៃពុធ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

សិក្ខាសាលាអប់រំមាតាបិតាខែ្មរ - Albany Gymnasium

ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែមិថុនា @ 4:00 pm - 6:00 pm

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

13

១៣ មិថុនា ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

Half Day In-Service (Elementary Only)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

Shavout បញ្ចប់

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

កិច្ចប្រជុំ ពិសេស របស់ គណៈកម្មាធិការ អប់រំ

Thursday, June 13 @ 4:00 pm - 9:30 pm

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

14

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៤ ខែ មិថុនា

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ការប្រឡង Regents

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ទិវាទង់ដែង

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

15

ថ្ងៃ ១៥ មិថុនា ថ្ងៃ សៅរ៍

16

ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១៦ ខែ មិថុនា

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ទិវាឪពុក

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

17

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១៧ ខែ មិថុនា

18

១៨ មិថុនា ថ្ងៃអង្គារ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

Half Day In-Service (Elementary Only)

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ការប្រឡង Regents

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

កិច្ចប្រជុំ ពិសេស របស់ គណៈកម្មាធិការ អប់រំ

Tuesday, June 18 @ 9:00 am - 4:00 pm

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

Board of Education Special Meeting / Public Hearing

Tuesday, June 18 @ 5:00 pm - 6:30 pm

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

កិច្ចប្រជុំទៀងទាត់របស់គណៈកម្មាធិការអប់រំ

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមិថុនា @ ម៉ោង ៧:០០ ល្ងាច - ម៉ោង ៩:០០ ល្ងាច

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

19

១៩ មិថុនា ថ្ងៃពុធ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

Juneteenth

ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

គ្មានសាលា

ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

20

២០ មិថុនា ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ការប្រឡង Regents

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ២០ មិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ ទាំង អស់

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ថ្ងៃដំបូងរដូវក្ដៅ

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ២០ មិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ ទាំង អស់

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

កិច្ចប្រជុំ ពិសេស របស់ គណៈកម្មាធិការ អប់រំ

Thursday, June 20 @ 9:00 am - 2:00 pm

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

21

២១ មិថុនា ថ្ងៃសុក្រ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ការប្រឡង Regents

ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

22

ថ្ងៃ ២២ មិថុនា ថ្ងៃ សៅរ៍

23

ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៣ ខែ មិថុនា

24

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២៤ ខែ មិថុនា

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ការប្រឡង Regents

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

25

២៥ មិថុនា ថ្ងៃអង្គារ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ការប្រឡង Regents

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

26

២៦ មិថុនា ថ្ងៃពុធ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់សិស្សទាំងអស់

ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ថ្ងៃ វាយ តម្លៃ Regents

ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ការប្រឡង Regents

ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

27

២៧ មិថុនា ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

ថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់គ្រូបង្រៀន

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

28

ថ្ងៃ ទី ២៨ ខែ មិថុនា ថ្ងៃ សុក្រ

សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

ថ្ងៃសុក្រ ទី28 ខែមិថុនា @ 4:00 pm - 7:00 pm

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

29

ថ្ងៃ ២៩ មិថុនា ថ្ងៃ សៅរ៍

30

៣០ មិថុនា ថ្ងៃអាទិត្យ