ប្រតិទិន ស្រុក សាលា ក្រុង យូទីកា


Subscribe

ចម្លង មតិ ព័ត៌មាន URL ខាង ក្រោម ដើម្បី បន្ថែម ទៅ កម្មវិធី Calendar ដែល អ្នក ពេញ ចិត្ត ។ នេះ ធានា ថា អ្នក នឹង ទទួល បាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ចុង ក្រោយ បំផុត ទៅ លើ ប្រតិទិន ។ សូម ចំណាំ ថា តើ កម្មវិធី របស់ អ្នក ធ្វើ សមកាលកម្ម ញឹកញាប់ ប៉ុណ្ណា ទៅ នឹង មតិ ព័ត៌មាន ចុង ក្រោយ បំផុត គឺ ពឹង ផ្អែក លើ កម្មវិធី ការ កំណត់ នៅ ក្នុង កម្មវិធី ដែល អ្នក កំពុង ប្រើ & # 160; ។

្របសិនេបើ្រប