គណៈកម្មាធិការ

  • BOCES Report – Joseph Hobika, Jr.  
  • សវនកម្ម/Finance/Grant/Insurance Committee – Donald Dawes/Joseph Hobika, Jr./Tennille Knoop 
  • គម្រោងរាជធានី/អគារ & មូលដ្ឋាន/សុខភាព / គណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាព – Danielle Padula/Donald Dawes/Robert Cardillo  
  • Career & បច្ចេកទេសអប់រំ (CTE) – Daniella Padula/Tennille Knoop/Jason Cooper
  • គណៈកម្មការ PEAC – ដូណាល់ ដាវីស/Jason Cooper/James Paul 
  • ទំនាក់ទំនង/សមភាព និង Outreach – Danielle Padula/Tennille Knoop/James Paul  
  • គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ – Tennille Knoop/Robert Cardillo/Joseph Hobika, Jr. 
  • លេខកូដនៃឥរិយាបថ – James Paul/Danielle Padula/Jason Cooper