• ផ្ទះ
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ
  • ព័ត៌មានខេត្ត - សេចក្ដីជូនដំណឹង កិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិកា រអប់រំ របៀបវារៈ របាយការណ៍ របស់ ព្រះរាជអាជ្ញារង និង ការរស់នៅ ខេត្តមណ្ឌលគិរី សម្រាប់ ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣

ព័ត៌មានខេត្ត - សេចក្ដីជូនដំណឹង កិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិកា រអប់រំ របៀបវារៈ របាយការណ៍ របស់ ព្រះរាជអាជ្ញារង និង ការរស់នៅ ខេត្តមណ្ឌលគិរី សម្រាប់ ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣

កត់សម្គាល់

 

របៀបវារៈកិច្ចប្រជុំពិសេស

ចំណាំ៖ កិច្ចប្រជុំពិសេសចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៥:៣០ នាទីល្ងាច

 

របៀបវារៈកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់

 

របាយការណ៍របស់ស្នងការ (Updated)

 

ការរស់នៅ