ឱកាសការងារ 

ទំនេរ រដ្ឋបាល / employment@uticaschools.org

Security  /  employment@uticaschools.org

ជំនួយការគ្រូបង្រៀនជំនួស, Substitute Food Service, និង Substitute Food Monitor / employment@uticaschools.org

គ្រូ ជំនួស / employment@uticaschools.org

ជំនួយការគ្រូបង្រៀន / employment@uticaschools.org

៥. គ្រូ Vacancies / employment@uticaschools.org

The Raiders Academy of Learning / employment@uticaschools.org

ការថែទាំ - Vacancies / employment@uticaschools.org

សេវាគាំទ្រ - Vacancies / employment@uticaschools.org

ការដឹកជញ្ជូន / employment@uticaschools.org

ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ / employment@uticaschools.org

បព្វជិត - Vacancies / employment@uticaschools.org

ឃុំ - វិសាខា / employment@uticaschools.org

  • NA

គ្រូ បង្វឹក / employment@uticaschools.org

សេវាកម្មចំណីអាហារ / employment@uticaschools.org

ព័ត៍មានផ្ទៃក្នុង / internalposting@uticaschools.org