សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

កិច្ចប្រជុំ ពិសេស របស់ គណៈកម្មាធិការ អប់រំ

១១ មិថុនា

ម៉ោង 5:00 ល្ងាច - ម៉ោង 7:00 ល្ងាច

វិទ្យាល័យ Thomas R. Proctor, 1203 Hilton Ave, Utica, NY 13501, USA

សន្និបាត វិទ្យាល័យ Proctor
ត្រឡប់ ទៅ ប្រតិទិន វិញ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សូម បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ នេះ ទៅ ប្រតិទិន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ដោយ ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ មួយ ខាង ក្រោម & # 160; ។