សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

សិក្ខាសាលាអប់រំមាតាបិតាខែ្មរ - Albany Gymnasium

១២ មិថុនា

ម៉ោង 4:00 ល្ងាច - ម៉ោង 6:00 ល្ងាច

សាលាមត្តេយ្យអាល់បានី ១១៥១ អាល់បានី អេសធី យូទីកា NY 13501, USA

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សូម បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ នេះ ទៅ ប្រតិទិន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ដោយ ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ មួយ ខាង ក្រោម & # 160; ។