ព័ត៌មានខេត្ត - 2023-24 Utica City School District Digital Equity Survey

UTICA CITY SCHOOL DISTRICT ការ ស្ទង់ មតិ ភាគ ហ៊ុន ឌីជីថល
ចុច ខាង លើ ដើម្បី ធ្វើ ការ ស្ទង់ មតិ។

ការណែនាំសំណួរការស្ទង់មតិសមភាពឌីជីថល
ឯកសារ នេះ អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ជួយ ឪពុក ម្ដាយ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ។ 

បកប្រែ៖