ហ្គូឡូហ្គោ PTA

កិច្ចប្រជុំ PTA 

កិច្ចប្រជុំ PTA ដែល បាន គ្រោងទុក សម្រាប់ ឆ្នាំ សិក្សា ២០២២-២៣

ការប្រជុំទាំងអស់មាននៅ 3:45 នៅក្នុងបណ្ណាល័យ:

● ១១ តុលា
● Nov.1
● Dec.13
● Jan.9
● ខែ កុម្ភៈ.14
● មា.១៤
● Apr.4
●ឧសភា9
● Jun.13 

មន្ត្រី PTA សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ - ២០២៣

  • ប្រធានាធិបតី - Alexis Cooper
  • អនុប្រធានាធិបតី - Becca Swalgin
  • រតនៈ - Kara Evans
  • លេខាធិការ - ដានីយ៉ែល វ៉ាយឡេ

សូមចូលរួម PTA របស់យើង

សម្រាប់សំណួរអំពីការចូលរួម ឬចូលជាសមាជិក PTA សូមអ៊ីម៉ែល HRJonesPTA@gmail.com

ឯកសារព័ត៌មាន Jones PTA