ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

សាលា បឋម សិក្សា JONES

 

ផ្តិតរូបភាពរបស់នាយក

លោកស្រី ទ្រីសៀ ហ៊ូច / នាយក

 

2630 Remington Rd, Utica, NY 13501

អ្នកសម្របសម្រួល DASA
thughes@uticaschools.org
 

លេខមេ: 315.792-2171
មេ ហ្វាក់: 315.792.2154