គោលដៅ & បេសកកម្ម

Hugh R. Jones

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកកម្ម

សាលា បឋម សិក្សា Hugh R. Jones ជា ដៃ គូ ជា មួយ សិស្ស ឪពុក ម្តាយ និង សហគមន៍ របស់ ខ្លួន ផ្តល់ ឱកាស ដល់ សិស្ស ម្នាក់ៗ ដើម្បី សម្រេច បាន នូវ ការ អប់រំ ដ៏ ប្រសើរ មួយ ដោយ ផ្តល់ នូវ ការណែនាំ ប្រកបដោយ គុណភាព និង បទពិសោធន៍ រៀនសូត្រ ដ៏ លំបាក ក្នុង បរិស្ថាន ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព និង មាន សណ្តាប់ធ្នាប់ ដែល នឹង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការរៀនសូត្រ និង ការ ទទួល ខុសត្រូវ ក្នុង ជីវិត ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចក្ខុវិស័យ

សិស្ស គ្រប់ រូប កំពុង សម្រេច បាន នូវ សក្តានុពល អតិបរមា របស់ គាត់ ក្នុង បរិស្ថាន រៀន សូត្រ ដែល ចូល រួម បំផុស គំនិត និង លំបាក ។

សន្យា

នៅ បឋម សិក្សា ចូនស៍ យើង ចង់ ឲ្យ សិស្ស របស់ យើង ៖

  • គួរគោរព
  • ទទួលខុសត្រូវ
  • ៥. ត្រូវមានសុវត្ថិភាព
  • Be Green
  • សូម ទទួល ខុស ត្រូវ លើ ការ រៀន សូត្រ របស់ ខ្ញុំ