គ្រួសារ

ការ ការពារ សិស្ស តាម អ៊ិនធើរណែត គឺ ជា បេសកកម្ម របស់ យើង

ស្រុក សាលា ក្រុង យូទីកា បាន ក្លាយ ជា សង្កាត់ សាលា ឈាន មុខ គេ អស់ រយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ មក ហើយ នៅ ក្នុង តំបន់ បច្ចេកវិទ្យា និង ការ ប្រើប្រាស់ សេវា អនឡាញ ។

យើង ប្រុង ប្រយ័ត្ន យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង ការ ការពារ សិស្ស ។ ប្រព័ន្ធមួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្រេចភារកិច្ចនេះ គឺ៖

យើងក៏កំពុងប្រើប្រាស់ G-Suite For Education ផងដែរ។ អ៊ីម៉ែល របស់ យើង និង Google Docs ត្រូវ បាន ការពារ យ៉ាង ពេញលេញ នៅ ក្រោម កិច្ច ព្រម ព្រៀង Google Apps សំរាប់ ការ អប់រំ ។ សិស្ស ត្រូវ បាន ការពារ ដោយ មាន សមត្ថភាព ក្នុង ការ ផ្ញើ អ៊ីមែល នៅ ក្នុង ដែន សាលា របស់ យើង តែ ប៉ុណ្ណោះ ។ ពួក គេ មិន អាច ផ្ញើ ឬ ទទួល អ៊ីម៉ែល ពី អង្គ ភាព ខាង ក្រៅ បាន ទេ លុះ ត្រាតែ មាន ការ អនុញ្ញាត ដោយ នាយកដ្ឋាន បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន ។

ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ រៀន បន្ថែម អំពី Google Apps សម្រាប់ ការ អប់រំ និង សុវត្ថិភាព នៃ ព័ត៌មាន របស់ សិស្ស របស់ អ្នក តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត សូម ទស្សនា គេហទំព័រ របស់ ពួក គេ នៅ Google For Education

នេះ ជា Data Security, Transparency, & Privacy។ Google Apps for Education បើ អ្នក ចាប់ អារម្មណ៍

ប្រសិន បើ អ្នក មាន សំណួរ សូម មាន អារម្មណ៍ សេរី ក្នុង ការ ទាក់ ទង នាយកដ្ឋាន IT ស្រុក សាលា រដ្ឋ យូទីកា ។