សង្កាត់ សាលា ក្រុង យូទីកា

Regents Science LIVE - បរិស្ថានរស់នៅ

១៣ មិថុនា

ម៉ោង 7:00 pm - ម៉ោង 8:00 ល្ងាច

Regents ពិនិត្យឡើងវិញជាមួយលោកស្រី Hennessy

តំណរជីវិត

Flyer
ត្រឡប់ ទៅ ប្រតិទិន វិញ

បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ ទៅ ប្រតិទិន របស់ ខ្ញុំ

សូម បន្ថែម ព្រឹត្តិការណ៍ នេះ ទៅ ប្រតិទិន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ដោយ ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ មួយ ខាង ក្រោម & # 160; ។